شاخص های کیفی شبکه
# مکان Ping Time Jitter Latency Packet loss میانگین ماه قبل (Ping) میانگین ماه قبل (JTR) میانگین ماه قبل (LTN) میانگین ماه قبل (PL)%
1 TIC Neighbor - 1 0.9 0.1 0.9 0 2.0 0.8 1.5 0.1
2 TIC Neighbor - 2 0.9 0.1 0.8 0 2.0 0.8 1.6 0.0
3 اراک 4.7 0.2 4.6 0 5.1 0.3 5.1 0.0
4 زاهدان 24.8 2.6 20.5 0 21.9 0.8 22.0 0.0
5 بابل 0 0 0 0 0 0 0 0.0
6 گیلان 5.9 0.0 7.8 0 7.2 1.1 7.3 0.1
7 لرستان 13.3 0.2 13.1 0 13.4 0.3 13.6 0.0
8 قم 0 0 0 0 0 0 0 0.0
9 رفسنجان 0 0 0 0 0 0 0 0.0
10 کرمان 16.2 0.1 16.3 0 16.6 0.2 16.8 0.1
11 اردبیل 8.5 0.2 8.1 0 8.6 0.4 8.7 0.0
12 ارومیه 15.3 0.0 15.2 0 15.9 0.2 16.0 0.0
13 بوشهر 25.8 0.2 26.0 0.1
14 کرمانشاه 10.5 0.1 11.1 0 13.0 0.6 13.1 0.0
15 سمنان 22.6 0.6 22.8 0 21.9 0.8 22.0 0.1
16 کرج 2.2 0.1 2.3 0 2.3 0.2 2.4 0.0
17 اصفهان 11.8 0.1 27.1 0 12.2 0.8 12.2 0.0
18 زنجان 5.0 0.1 5.1 0 5.2 0.2 5.3 0.1
19 بندرعباس 20.5 0.1 20.6 0 21.1 0.4 21.2 0.0
20 مشهد 11.5 0.1 11.7 0 11.6 0.2 11.7 0.1
21 تبریز 12.9 0.6 14.3 0 13.8 0.9 13.9 0.1
22 عسلویه 28.1 0.9 28.2 0.1
23 اصفهان-2 7.4 0.2 7.5 0.1