شاخص های کیفی شبکه
# مکان Ping Time Jitter Latency Packet loss میانگین ماه قبل (Ping) میانگین ماه قبل (JTR) میانگین ماه قبل (LTN) میانگین ماه قبل (PL)%
1 TIC Neighbor - 1 6.1 0.7 7.0 0 17.3 7.9 13.0 0.2
2 TIC Neighbor - 2 6.6 1.2 5.6 0 16.6 7.8 12.4 0.2
3 اراک 5.3 0.3 5.4 0.2
4 زاهدان 20.2 0.1 20.3 0 20.4 0.2 20.5 0.2
5 بابل 0 0 0 0 0 0 0 0.2
6 گیلان 5.6 0.1 5.5 0 6.0 0.2 6.0 0.2
7 لرستان 13.0 0.3 13.1 0.2
8 قم 0 0 0 0 0 0 0 0.2
9 رفسنجان 0 0 0 0 0 0 0 0.2
10 کرمان 16.3 0.1 16.1 0 16.0 0.2 16.1 0.2
11 اردبیل 8.6 0.2 8.7 0.2
12 ارومیه 11.8 0.1 11.8 0 11.9 0.2 12.1 0.2
13 بوشهر 25.8 0.2 26.0 0.1
14 کرمانشاه 8.9 0.1 9.3 0 9.1 0.2 9.2 0.2
15 سمنان 21.7 0.6 21.8 0.2
16 کرج 1.9 0.2 2.2 0 2.1 0.2 2.2 0.2
17 اصفهان 8.0 0.1 8.1 0 8.6 0.8 8.6 0.2
18 زنجان 5.2 0.1 5.3 0 5.4 0.2 5.5 0.2
19 بندرعباس 23.2 0.0 23.8 0 23.5 0.2 23.6 0.2
20 مشهد 11.9 0.0 13.3 0 11.7 0.2 11.8 0.2
21 تبریز 11.4 2.7 12.6 0 12.2 0.7 12.3 0.2
22 عسلویه 14.4 0.3 14.5 0.2
23 اصفهان-2 15.1 0.2 15.2 0.0