شاخص های کیفی شبکه
# مکان Ping Time Jitter Latency Packet loss میانگین ماه قبل (Ping) میانگین ماه قبل (JTR) میانگین ماه قبل (LTN) میانگین ماه قبل (PL)%
1 TIC Neighbor - 1 5.0 0.9 5.9 0 9.9 3.2 7.8 0.2
2 TIC Neighbor - 2 5.2 0.5 4.2 0 10.0 3.2 8.0 0.2
3 اراک 0 0 0 0
4 زاهدان 20.4 0.2 20.5 0.2
5 بابل 0 0 0 0
6 گیلان 10 0.2 9.5 0 9.5 0.2 9.6 0.2
7 لرستان 0 0 0 0
8 قم 0 0 0 0.2
9 رفسنجان 0 0 0 0.2
10 کرمان 16.5 0.2 16.5 0 16.3 0.2 16.4 0.2
11 اردبیل 0 0 0 0
12 ارومیه 15.4 0.1 15.4 0 15.5 0.2 15.7 0.2
13 بوشهر 0 0 0 0
14 کرمانشاه 11.5 0.8 11.6 0 11.5 0.8 11.7 0.2
15 سمنان 0 0 0 0
16 کرج 1.8 0.2 2.0 0 2.1 0.2 2.1 0.2
17 اصفهان 8.1 0.7 9.3 0 8.6 0.9 8.6 0.2
18 زنجان 5.4 1.7 5.3 0 5.4 0.2 5.5 0.2
19 بندرعباس 23.8 0.2 24.2 0 25.0 0.3 25.1 0.2
20 مشهد 11.6 0.5 11.8 0 11.7 0.2 11.8 0.2
21 تبریز 18.2 0.3 12.6 0 13.4 0.8 13.6 0.2
22 عسلویه 0 0 0 0
23 اصفهان-2 0 0 0 0