شاخص های کیفی شبکه
# مکان Ping Time Jitter Latency Packet loss میانگین ماه قبل (Ping) میانگین ماه قبل (JTR) میانگین ماه قبل (LTN) میانگین ماه قبل (PL)%
1 TIC Neighbor - 1 1.4 0.5 2.0 0 1.5 0.4 1.3 0
2 TIC Neighbor - 2 1.2 0.3 1.7 0 1.7 0.4 1.6 0
3 زاهدان 0 0 0 0 22.5 1.1 22.6 0
4 بابل 8.7 0.6 9.2 0 10.1 0.4 10.1 0
5 گیلان 5.3 0.4 5.8 0 5.3 0.3 5.3 0
6 لرستان 13.6 0.5 14.0 0 13.5 0.5 13.6 0
7 قم 3.5 1.3 3.5 0 3.7 0.4 3.8 0
8 رفسنجان 14.3 0.4 14.9 0 14.1 0.4 14.2 0
9 کرمان 17 0.4 15.9 0 15.4 0.2 15.5 0
10 اردبیل 11.1 0.4 11.1 0 11.1 0.4 11.2 0
11 ارومیه 13.9 0.5 12.8 0 13.3 0.5 13.4 0
12 اراک 5.4 0.3 5.4 0 5.4 0.3 5.5 0
13 اصفهان 6.5 0.4 6.2 0 7.7 1.4 7.0 0
14 زنجان 5.9 0.3 5.8 0 5.4 0.2 5.5 0
15 بندرعباس 18.7 0.2 19.0 0 19.8 0.8 20.0 0
16 مشهد 15.6 16.4 35.4 0 13.3 1.1 13.5 0
17 بوشهر 32.3 0.2 37.0 0 23.2 1.4 23.4 0
18 کرمانشاه 11.5 1.4 11.7 0 10.9 0.4 11.0 0
19 سمنان 4.8 0.1 4.1 0 4.2 0.3 4.3 0
20 کرج 2.1 0.3 2.6 0 2.1 0.3 2.2 0
21 بجنورد 38.3 0.4 15.5 0 16.5 1.1 16.6 0
22 عسلویه 38.9 0.8 38.2 0 0 0 0 0
23 اصفهان-2 8.1 0.3 8.2 0 0 0 0 0
24 تبریز 12.3 0.7 11.8 0 0 0 0 0