شاخص های کیفی شبکه
# مکان Ping Time Jitter Latency Packet loss میانگین ماه قبل (Ping) میانگین ماه قبل (JTR) میانگین ماه قبل (LTN) میانگین ماه قبل (PL)%
1 TIC Neighbor - 1 12.5 0.3 4.6 0 1.2 0.3 1.2 0.1
2 TIC Neighbor - 2 3.7 0.9 6.1 0 1.2 0.3 1.2 0.1
3 اراک 5.0 0.2 5.0 0 5.0 0.2 5.1 0.1
4 زاهدان 0 0 0 0.1
5 بابل 7.2 0.3 7.1 0 6.8 0.8 6.9 0.1
6 گیلان 5.2 0.1 5.3 0 5.5 0.3 5.6 0.1
7 لرستان 13.6 0.3 13.9 0 13.2 0.5 13.3 0.1
8 قم 3.4 2.6 8.3 0 3.3 0.4 3.3 0.1
9 رفسنجان 13.4 0.4 13.4 0 14.0 0.4 14.1 0.1
10 کرمان 16.3 0.2 15.8 0 16.2 0.5 16.3 0.1
11 اردبیل 10.6 0.1 10.5 0 9.9 0.3 10.0 0.1
12 ارومیه 13.2 0.2 13.2 0 13.2 0.3 13.3 0.1
13 بوشهر 21.2 0.3 21.0 0 21.5 0.4 21.7 0.1
14 کرمانشاه 11 0.2 11.2 0 10.7 0.5 10.8 0.1
15 سمنان 3.9 0.4 4.0 0.1
16 کرج 1.8 0.2 2.4 0 1.8 0.2 1.9 0.1
17 اصفهان 0 0 0 0
18 زنجان 5.1 0.1 5.4 0 5.3 0.2 5.4 0.1
19 بندرعباس 0 0 0 0
20 مشهد 11.8 0.1 12.1 0 12.2 0.4 12.3 0.1
21 تبریز 11.6 0.7 10.7 0 11.2 0.7 11.4 0.1
22 عسلویه 26.9 0.4 26.9 0 27.5 0.8 27.7 0.1
23 اصفهان-2 7.4 0.2 7.5 0.1