شاخص های کیفی شبکه
# مکان Ping Time Jitter Latency Packet loss میانگین ماه قبل (Ping) میانگین ماه قبل (JTR) میانگین ماه قبل (LTN) میانگین ماه قبل (PL)%
1 TIC Neighbor - 1 1.0 0.8 1.4 0 1.5 0.4 1.3 0
2 TIC Neighbor - 2 2.0 0.2 1.4 0 1.7 0.4 1.6 0
3 زاهدان 23.8 0.8 21.1 0 22.5 1.1 22.6 0
4 بابل 10 0.7 10.8 0 10.1 0.4 10.1 0
5 گیلان 5.8 0.4 5.7 0 5.3 0.3 5.3 0
6 لرستان 13.2 0.3 12.8 0 13.5 0.5 13.6 0
7 قم 3.6 0.2 3.6 0 3.7 0.4 3.8 0
8 رفسنجان 14.1 0.1 13.9 0 14.1 0.4 14.2 0
9 کرمان 15.4 0.3 16.3 0 15.4 0.2 15.5 0
10 اردبیل 13.6 0.2 13.2 0 11.1 0.4 11.2 0
11 ارومیه 13.8 2.0 13.2 0 13.3 0.5 13.4 0
12 اراک 5.3 0.8 7.1 0 5.4 0.3 5.5 0
13 اصفهان 6.3 0.2 6.1 0 7.7 1.4 7.0 0
14 زنجان 5.3 0.2 5.6 0 5.4 0.2 5.5 0
15 بندرعباس 19.7 0.7 19.6 0 19.8 0.8 20.0 0
16 مشهد 12 0.6 12.3 0 13.3 1.1 13.5 0
17 بوشهر 28.3 0.9 26.5 0 23.2 1.4 23.4 0
18 کرمانشاه 10.8 0.8 10.9 0 10.9 0.4 11.0 0
19 سمنان 4.0 0.9 5.5 0 4.2 0.3 4.3 0
20 کرج 1.9 0.8 1.8 0 2.1 0.3 2.2 0
21 بجنورد 16 2.2 15.8 0 16.5 1.1 16.6 0
22 عسلویه 32.7 1.8 31.7 0 0 0 0 0
23 اصفهان-2 8.6 0.7 8.1 0 0 0 0 0
24 تبریز 11 1.4 12.6 0 0 0 0 0