شاخص های کیفی شبکه
# مکان Ping Time Jitter Latency Packet loss میانگین ماه قبل (Ping) میانگین ماه قبل (JTR) میانگین ماه قبل (LTN) میانگین ماه قبل (PL)%
1 TIC Neighbor - 1 3.9 0.9 4.8 0 5.0 1.2 4.8 0.2
2 TIC Neighbor - 2 5.0 0.3 4.5 0 5.0 1.2 4.8 0.2
3 اراک 5.3 0.3 5.4 0.2
4 زاهدان 20.9 0.5 21.0 0 21.6 0.8 21.7 0.2
5 بابل 0 0 0 0 0 0 0 0.2
6 گیلان 5.8 0.1 5.8 0 5.9 0.2 6.0 0.2
7 لرستان 13.0 0.3 13.1 0.2
8 قم 0 0 0 0 0 0 0 0.2
9 رفسنجان 0 0 0 0 0 0 0 0.2
10 کرمان 16 0.4 16.0 0 15.4 0.5 15.5 0.2
11 اردبیل 8.1 0.2 8.2 0.2
12 ارومیه 12.8 0.5 12.9 0 13.4 0.3 13.5 0.2
13 بوشهر 25.8 0.2 26.0 0.1
14 کرمانشاه 9.0 0.1 8.9 0 10.2 0.3 10.3 0.2
15 سمنان 21.7 0.6 21.8 0.2
16 کرج 2.0 0.3 2.0 0 2.1 0.2 2.2 0.2
17 اصفهان 8.1 0.0 27 0 8.6 0.8 8.6 0.2
18 زنجان 4.8 0.1 4.9 0 5.1 0.3 5.2 0.2
19 بندرعباس 20.5 0.1 20.7 0 20.8 0.2 20.9 0.2
20 مشهد 11.3 0.3 11.7 0 11.5 0.2 11.6 0.2
21 تبریز 13.3 0.8 11.8 0 12.3 0.8 12.4 0.2
22 عسلویه 14.4 0.3 14.5 0.2
23 اصفهان-2 15.1 0.2 15.2 0.0