شاخص های کیفی شبکه
# مکان Ping Time Jitter Latency Packet loss میانگین ماه قبل (Ping) میانگین ماه قبل (JTR) میانگین ماه قبل (LTN) میانگین ماه قبل (PL)%
1 TIC Neighbor - 1 2.5 0.1 0.9 0 1.6 0.4 1.4 0.1
2 TIC Neighbor - 2 2.9 0.6 3.2 0 1.7 0.4 1.5 0.1
3 زاهدان 0 0 0 0 15.9 0.8 16.0 0.1
4 بابل 7.6 0.7 7.7 0 9.7 0.5 9.7 0.1
5 گیلان 5.6 0.2 5.6 0 5.4 0.3 5.4 0.1
6 لرستان 13.5 0.9 15.0 0 13.7 0.5 13.8 0.1
7 قم 3.6 0.2 3.7 0 3.7 0.4 3.8 0.1
8 رفسنجان 14 0.1 14.3 0 14.0 0.4 14.2 0.1
9 کرمان 15.2 0.4 15.8 0 15.4 0.3 15.5 0.1
10 اردبیل 9.9 0.5 8.8 0 11.1 0.4 11.2 0.1
11 ارومیه 13.1 0.3 13.0 0 13.3 0.5 13.4 0.1
12 اراک 5.4 0.2 5.4 0 5.4 0.4 5.5 0.1
13 اصفهان 6.5 1.8 16.9 0 7.6 1.4 7.0 0.1
14 زنجان 5.4 0.1 5.4 0 5.4 0.3 5.5 0.1
15 بندرعباس 18.7 0.6 19.0 0 19.6 0.6 19.7 0.1
16 مشهد 11.6 3.5 11.6 0 13.6 1.3 13.7 0.1
17 بوشهر 21.2 2.2 22.6 0 25.4 1.5 25.5 0.1
18 کرمانشاه 12.6 1.6 11.1 0 11.1 0.5 11.3 0.1
19 سمنان 6.2 0.4 4.4 0 4.1 0.3 4.2 0.1
20 کرج 1.6 0.1 2.3 0 2.1 0.3 2.2 0.1
21 بجنورد 16.8 1.4 16.9 0.1
22 عسلویه 27.6 0.8 27.7 0 33.8 2.0 33.9 0.2
23 اصفهان-2 7.4 0.3 7.5 0 8.1 0.3 8.2 0.2
24 تبریز 10.7 1.2 11.2 0 11.6 0.8 11.7 0.2