شاخص های کیفی شبکه
# مکان Ping Time Jitter Latency Packet loss میانگین ماه قبل (Ping) میانگین ماه قبل (JTR) میانگین ماه قبل (LTN) میانگین ماه قبل (PL)%
1 TIC Neighbor - 1 4.1 1.2 3.6 0 4.2 0.9 4.1 0.0
2 TIC Neighbor - 2 3.7 0.7 4.2 0 4.2 0.9 4.2 0.0
3 اراک 5.9 0.3 5.1 0 5.2 0.4 5.2 0.0
4 زاهدان 20.5 0.2 20.6 0 21.1 0.6 21.2 0.0
5 بابل 0 0 0 0 3.0 0.4 3.0 0.0
6 گیلان 5.4 0.2 5.7 0 5.5 0.3 5.6 0.1
7 لرستان 13.4 0.5 13.7 0 13.2 0.7 13.3 0.1
8 قم 3.3 0.1 3.0 0 3.2 0.4 3.3 0.1
9 رفسنجان 0 0 0 0 0 0 0 0.0
10 کرمان 16.2 0.2 16.7 0 16.3 0.4 16.4 0.0
11 اردبیل 0 0 0 0 8.6 0.5 8.7 0.0
12 ارومیه 20.9 0.1 20.9 0 20.6 0.3 20.8 0.1
13 بوشهر 25.4 0.1 25.5 0 25.5 0.3 25.6 0.1
14 کرمانشاه 11 0.3 11.2 0 11.7 0.7 11.8 0.0
15 سمنان 20.6 0.2 20.7 0 21.1 0.6 21.3 0.1
16 کرج 2.4 0.2 2.3 0 2.3 0.3 2.3 0.1
17 اصفهان 7.2 0.5 6.1 0 7.0 1.1 6.9 0.1
18 زنجان 4.8 0.3 5.6 0 5.4 0.3 5.5 0.0
19 بندرعباس 20.9 0.6 21.1 0 0 0 0 0
20 مشهد 11.4 0.2 11.3 0 12.1 0.6 12.3 0.1
21 تبریز 18.4 0.1 17.9 0 19.5 1.8 19.2 0.1
22 عسلویه 28.1 0.9 28.2 0.1
23 اصفهان-2 7.4 0.2 7.5 0.1