شاخص های کیفی شبکه
# مکان Ping Time Jitter Latency Packet loss میانگین ماه قبل (Ping) میانگین ماه قبل (JTR) میانگین ماه قبل (LTN) میانگین ماه قبل (PL)%
1 TIC Neighbor - 1 1.2 0.2 1.3 0 4.6 1.0 4.6 0.1
2 TIC Neighbor - 2 1.4 0.4 1.0 0 4.6 1.0 4.6 0.1
3 اراک 4.7 0.5 4.8 0 5.4 0.3 5.5 0.1
4 زاهدان 0 0 0 0 0 0 0 0.1
5 بابل 7.0 0.5 6.1 0 6.8 0.8 6.9 0.1
6 گیلان 5.4 0.2 5.5 0 5.6 0.3 5.7 0.1
7 لرستان 13.2 0.4 13.4 0 14.6 0.7 14.8 0.1
8 قم 3.4 0.4 3.5 0 3.2 0.4 3.3 0.1
9 رفسنجان 12.8 0.6 13.1 0 13.2 0.5 13.3 0.1
10 کرمان 15.9 0.1 16.6 0 27.7 0.6 27.8 0.1
11 اردبیل 8.8 0.5 9.0 0 12.0 0.3 12.2 0.1
12 ارومیه 20.7 0.3 21.0 0 16.4 0.3 16.6 0.1
13 بوشهر 25.2 0.1 25.3 0 22.7 0.6 22.9 0.1
14 کرمانشاه 10 0.6 10.7 0 11.7 0.8 11.9 0.1
15 سمنان 4.6 0.4 4.7 0.1
16 کرج 1.8 0.1 2.1 0 2.0 0.3 2.0 0.1
17 اصفهان 6.3 0.4 6.5 0 6.9 1.1 6.8 0.1
18 زنجان 5.3 0.2 5.4 0 5.3 0.3 5.4 0.1
19 بندرعباس 0 0 0 0
20 مشهد 12 0.4 12.2 0 12.0 0.4 12.2 0.1
21 تبریز 17.9 0.4 17.8 0 14.5 1.1 14.6 0.1
22 عسلویه 28.1 0.9 28.2 0.1
23 اصفهان-2 7.4 0.2 7.5 0.1