شاخص های کیفی شبکه
# مکان Ping Time Jitter Latency Packet loss میانگین ماه قبل (Ping) میانگین ماه قبل (JTR) میانگین ماه قبل (LTN) میانگین ماه قبل (PL)%
1 TIC Neighbor - 1 5.6 1.2 5.9 0 19.4 10.7 13.9 0.2
2 TIC Neighbor - 2 10.0 0.7 8.6 0 19.8 10.6 14.5 0.2
3 اراک 5.3 0.3 5.4 0.2
4 زاهدان 20.1 0.4 20.4 0 20.4 0.2 20.5 0.2
5 بابل 0 0 0 0.2
6 گیلان 9.3 0.1 9.5 0 9.5 0.2 9.6 0.2
7 لرستان 13.0 0.3 13.1 0.2
8 قم 0 0 0 0.2
9 رفسنجان 0 0 0 0.2
10 کرمان 17.4 0.5 16.2 0 16.3 0.2 16.4 0.2
11 اردبیل 8.6 0.2 8.7 0.2
12 ارومیه 15.4 0.4 15.4 0 12.6 0.2 12.7 0.2
13 بوشهر 25.8 0.2 26.0 0.1
14 کرمانشاه 11.6 0.8 12.8 0 10.5 0.5 10.6 0.2
15 سمنان 21.7 0.6 21.8 0.2
16 کرج 1.8 0.1 1.9 0 2.0 0.2 2.1 0.2
17 اصفهان 8.0 0.2 8.0 0 8.6 0.8 8.6 0.2
18 زنجان 5.1 0.2 5.2 0 5.5 0.2 5.6 0.2
19 بندرعباس 25.6 0.1 26.0 0 26.1 0.3 26.2 0.2
20 مشهد 11.4 0.4 11.5 0 11.7 0.2 11.8 0.2
21 تبریز 13.6 0.4 12.7 0 12.2 0.8 12.4 0.2
22 عسلویه 14.4 0.3 14.5 0.2
23 اصفهان-2 15.1 0.2 15.2 0.0