شاخص های کیفی شبکه
# مکان Ping Time Jitter Latency Packet loss میانگین ماه قبل (Ping) میانگین ماه قبل (JTR) میانگین ماه قبل (LTN) میانگین ماه قبل (PL)%
1 TIC Neighbor - 1 4.2 0.5 3.8 0 4.4 1.3 4.2 0.1
2 TIC Neighbor - 2 4.2 1.1 5.5 0 4.4 1.3 4.2 0.1
3 اراک 5.0 0.7 5.6 0 4.9 0.2 5.0 0.1
4 زاهدان 21.7 0.3 22.4 0 22.5 1.5 22.7 0.1
5 بابل 0 0 0 0 0 0 0 0.1
6 گیلان 6.5 0.5 6.1 0 6.1 0.2 6.2 0.1
7 لرستان 14 0.4 13.5 0 12.3 0.4 12.4 0.1
8 قم 0 0 0 0 0 0 0 0.1
9 رفسنجان 0 0 0 0 0 0 0 0.1
10 کرمان 14.6 0.4 15.7 0 15.4 0.4 15.6 0.1
11 اردبیل 8.0 0.1 8.2 0 8.6 0.3 8.7 0.1
12 ارومیه 14.1 0.5 14.3 0 16.8 0.4 17.0 0.1
13 بوشهر 25.8 0.2 26.0 0.1
14 کرمانشاه 11.5 0.5 10.8 0 11.0 0.4 11.2 0.1
15 سمنان 22 0.6 21.7 0 22.6 1.5 22.7 0.1
16 کرج 2.3 0.7 2.6 0 2.3 0.2 2.4 0.1
17 اصفهان 8.4 0.2 14.9 0 10.3 0.8 10.3 0.1
18 زنجان 5.3 0.2 5.3 0 5.3 0.2 5.4 0.1
19 بندرعباس 20.7 0.2 20.8 0 21.0 0.3 21.1 0.1
20 مشهد 11.8 0.4 11.6 0 11.8 0.2 12.0 0.1
21 تبریز 11.8 0.5 12.9 0 15.4 0.9 15.4 0.1
22 عسلویه 14.1 0.1 14.4 0 14.6 0.2 14.7 0.0
23 اصفهان-2 15.1 0.2 15.2 0.0