شاخص های کیفی شبکه
# مکان Ping Time Jitter Latency Packet loss میانگین ماه قبل (Ping) میانگین ماه قبل (JTR) میانگین ماه قبل (LTN) میانگین ماه قبل (PL)%
1 TIC Neighbor - 1 7.8 0.9 8.6 0 7.7 1.9 6.6 0.2
2 TIC Neighbor - 2 7.5 1.5 7.7 0 7.1 1.8 6.0 0.2
3 اراک 5.3 0.3 5.4 0.2
4 زاهدان 20.2 0.1 20.2 0 20.3 0.2 20.5 0.2
5 بابل 0 0 0 0 0 0 0 0.2
6 گیلان 5.8 0.5 5.8 0 5.9 0.2 6.0 0.2
7 لرستان 13.0 0.3 13.1 0.2
8 قم 0 0 0 0 0 0 0 0.2
9 رفسنجان 0 0 0 0 0 0 0 0.2
10 کرمان 15.9 0.2 15.9 0 16.0 0.2 16.1 0.2
11 اردبیل 8.6 0.2 8.7 0.2
12 ارومیه 11.8 0.5 12.0 0 11.8 0.2 12.0 0.2
13 بوشهر 25.8 0.2 26.0 0.1
14 کرمانشاه 9.0 0.1 9.8 0 9.2 0.2 9.3 0.2
15 سمنان 21.7 0.6 21.8 0.2
16 کرج 2.2 0.1 2 0 2.1 0.2 2.2 0.2
17 اصفهان 8.0 0.9 8.2 0 8.6 0.8 8.6 0.2
18 زنجان 5.0 0.2 5.0 0 5.2 0.2 5.2 0.2
19 بندرعباس 23.3 1.1 23.7 0 23.5 0.3 23.5 0.2
20 مشهد 11.5 0.2 11.6 0 11.7 0.2 11.8 0.2
21 تبریز 12.1 0.4 11.8 0 12.1 0.8 12.2 0.2
22 عسلویه 14.4 0.3 14.5 0.2
23 اصفهان-2 15.1 0.2 15.2 0.0