شاخص های کیفی شبکه
# مکان Ping Time Jitter Latency Packet loss میانگین ماه قبل (Ping) میانگین ماه قبل (JTR) میانگین ماه قبل (LTN) میانگین ماه قبل (PL)%
1 TIC Neighbor - 1 0.9 0.1 0.9 0 1.3 0.3 1.2 0.0
2 TIC Neighbor - 2 1.0 0.0 1.1 0 1.3 0.3 1.3 0.0
3 اراک 5.0 0.1 4.9 0 5.3 0.2 5.4 0.0
4 زاهدان 0 0 0 0 0 0 0 0.0
5 بابل 4.3 1.0 4.3 0 7.7 0.4 7.7 0.0
6 گیلان 5.4 0.2 5.4 0 5.5 0.2 5.6 0.0
7 لرستان 12.5 0.2 13.0 0 14.1 0.9 14.3 0.0
8 قم 3.5 0.2 3.0 0 3.7 0.3 3.8 0.0
9 رفسنجان 13.6 0.2 13.6 0 13.9 0.2 14.0 0.0
10 کرمان 15.7 0.2 16.4 0 15.3 0.2 15.4 0.0
11 اردبیل 11 0.1 10.9 0 9.1 0.3 9.2 0.0
12 ارومیه 13 0.4 13.2 0 13.1 0.5 13.3 0.0
13 بوشهر 21.5 2.1 22.5 0 22.9 1.5 23.1 0.0
14 کرمانشاه 10.1 0.1 10.7 0 11.7 0.9 11.8 0.0
15 سمنان 3.6 0.1 3.7 0 3.9 0.3 4.0 0.0
16 کرج 1.5 0.1 1.6 0 1.8 0.2 1.9 0.0
17 اصفهان 7.7 1.7 7.0 0.0
18 زنجان 5.2 0.1 5.7 0 5.4 0.2 5.5 0.0
19 بندرعباس 18.8 0.2 18.9 0.0
20 مشهد 11.8 0.4 12.0 0 12.0 0.3 12.1 0.0
21 تبریز 18 2.8 10.8 0 11.4 0.7 11.5 0.0
22 عسلویه 27.6 0.4 28.0 0 29.5 2.0 29.6 0.0
23 اصفهان-2 7.3 0.2 7.5 0 7.5 0.2 7.7 0.0