شاخص های کیفی شبکه
# مکان Ping Time Jitter Latency Packet loss میانگین ماه قبل (Ping) میانگین ماه قبل (JTR) میانگین ماه قبل (LTN) میانگین ماه قبل (PL)%
1 TIC Neighbor - 1 3.3 0.3 3.8 0 4.2 0.9 4.1 0.0
2 TIC Neighbor - 2 4.0 0.9 3.8 0 4.2 0.9 4.2 0.0
3 اراک 4.8 0.2 4.5 0 5.2 0.4 5.2 0.0
4 زاهدان 20.5 0.7 22.0 0 21.1 0.6 21.2 0.0
5 بابل 0 0 0 0 3.0 0.4 3.0 0.0
6 گیلان 5.2 0.2 5.0 0 5.5 0.3 5.6 0.1
7 لرستان 12.9 0.3 13.0 0 13.2 0.7 13.3 0.1
8 قم 0 0 0 0 3.2 0.4 3.3 0.1
9 رفسنجان 0 0 0 0 0 0 0 0.0
10 کرمان 16.3 0.1 16.3 0 16.3 0.4 16.4 0.0
11 اردبیل 8.0 0.5 8.0 0 8.6 0.5 8.7 0.0
12 ارومیه 15.5 0.1 15.7 0 20.6 0.3 20.8 0.1
13 بوشهر 25.5 0.3 25.6 0.1
14 کرمانشاه 10.5 0.6 10.6 0 11.7 0.7 11.8 0.0
15 سمنان 21.9 0.2 20.5 0 21.1 0.6 21.3 0.1
16 کرج 2.2 0.1 2.0 0 2.3 0.3 2.3 0.1
17 اصفهان 7.1 0.1 5.9 0 7.0 1.1 6.9 0.1
18 زنجان 5.2 0.2 4.9 0 5.4 0.3 5.5 0.0
19 بندرعباس 20.5 0.1 20.7 0 0 0 0 0
20 مشهد 11.3 0.3 11.5 0 12.1 0.6 12.3 0.1
21 تبریز 12.8 0.8 13.1 0 19.5 1.8 19.2 0.1
22 عسلویه 28.1 0.9 28.2 0.1
23 اصفهان-2 7.4 0.2 7.5 0.1